Stipendier & Premier

Varje termin utlyser Uplands nation ett antal stipendier. Som medlem har du möjlighet att ta del av dessa.

Länkar:
Stipendier VT 2024 
Stipendieblankett

Utlysning av nationsstipendier VT 2024

Sista ansökningsdag är 23:e April klockan 17:00.

Ansökningsblanketter och bevakningsblanketter finns att hämta på kuratorsexpeditionen under expeditionstid.

Samtliga stipendier söks på en och samma blankett. Ansökningar och bevakningar inlämnas i därtill avsedd låda på expeditionen, i brevlådan eller skickas till:

Uplands nation
Stipendiesekreterarna
S:t Larsgatan 11
753 11 Uppsala

Viktig information

Ta följande i beaktning när du söker stipendier:

  • Sökande måste vara heltidsstuderande vid Uppsala universitet eller annat universitet eller högskola, beroende på vad som anges i statuten.
  • Lämna intyg på alla meriter du vill åberopa – inklusive ditt nationsmedlemskap!
  • Ange alla poäng och studieuppehåll tydligt, ange även antal terminer som högskolestudier bedrivits på hel- respektive delfart.
  • Stipendietaket, som reglerar att en student inte kan inneha flera mindre stipendier till ett belopp överstigande taket, är f.n. 38.000 kr/år.
  • Studerande som innehar fullt utbildningsbidrag för forskarstudier eller motsvarande inkomst (för närvarande 200.000 kr/år) är inte behörig att söka dessa stipendier.
  • Ansökningar som ej är undertecknade och/eller styrkta, liksom de som är inkompletta, oläsliga eller felaktigt ifyllda, kommer ej att behandlas.
  • Ange det konto till vilket pengarna ska utbetalas om du tilldelas ett stipendium.
  • Den som tilldelas ett stipendium meddelas per post.
  • Ansökningshandlingar från de som inte får stipendier makuleras. 

Kontakta stipendiesekreteren

Kontakta stipendiesekreteraren om du har några frågor.

E-post: [email protected]

Stipendier för VT 2024

Selma Appelqvists, 3 år, 3000kr
Juridikstuderande av Uplands nation, född i Uppsala. Flitig och behövande. Tillsätts av inspektor på förslag av stipendienämnden.

Fredrik Laurells, 3 år med rätt till 1 ev. 2 års prolongation, 3800kr
Studerande av Uplands nation. Vara en välartad och flitig studerande som med framgång bedriver studier i botanik. Företräde för den som därjämte är ättling av Fredrik Laurell och hans maka Sofia, född Rudelius. Tillsätts av inspektor efter förslag av stipendienämnden.

Bertha och Idolf Rosengrens, 1 år en utbetalning, 11 000kr st
Sju lika stora stipendier utdelas efter ansökan till medellösa, begåvade, flitiga och helst för Gudsfruktan och goda seder kända manliga filosofie eller teologie studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Filosofie studerande skall ha klassiska språk (grekiska eller latin) eller historia eller filosofi som huvudämne (minst 60 hp) och teologie studerande skall ha kyrkohistoria (kyrko- och samfundsvetenskap och/eller missionsvetenskap och/eller kristendomens historia) eller religionshistoria eller exegetik (bibelvetenskap) som huvudämne (minst 40p). Släkting som uppfyller ovanstående villkor äger företräde. Stipendiet får innehas av samme sökande i tre till högst fem år beroende på studieresultatet. Om det enskilda stipendiebeloppet uppnår Uppsala universitets stipendietak (f.n. 90 % av ett basbelopp) skall det sammanlagda stipendiebeloppet uppdelas i ytterligare två stipendier. Tillsätts av stipendienämnden varvid i händelse av lika röstetal inspektor äger utslagsröst.

Sandrews, 1 år, 6000kr
Medlem av Uplands nation som i hög grad befordrat nationslivet genom konstnärliga insatser. Företräde för den som är född, uppvuxen eller sedan fem år bosatt i Vendels församling och som på ett förtjänstfullt sätt bedriver akademiska studier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, dock ej om någon såsom “vendelbo” har företräde. Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger. Tillsätts av stipendienämnden.

Simlins, 3 år, 3400kr
Medlem av Uplands nation. Medellös och flitig samt ha fallenhet för studier. Vara inskriven vid teologiska fakulteten och studera på prästexamen. Företräde “ceteris paribus” för släkting till donatorn magister Eric Simlin. Stipendiet får ej innehas efter avlagd prästexamen. Tillsätts av inspektor och seniorerna enligt praxis efter stipendienämndens hörande.

Willgott Stenholms, 1 år, 9000kr 2 st
Två stipendier till studerande av Uplands nation som med framgång bedriver sina studier samt tillika genom aktivt arbete å nationen visat sitt intresse för denna. Stipendiet kan utgå till samma sökande under en tid av högst två år. 

Jenny och Victor Boods, 1 år en utbetalning, sammanlagt 70.000 kr
Ett eller flera stipendier utdelas till: Dels behövande medlem av Uplands nation som studerar vid Uppsala universitet eller annan högskola och som visat flit och studienit under minst två terminer. Dels annan behövande studerande och praktiserande ungdom med upsaliensisk anknytning med, om möjligt, ådagalagt studieintresse och resultat. Dels också behövande ungdom inom handel och hantverk med kvalificerad praktik. Stipendiet kan även utdelas, utan ansökan, till någon stipendienämnden finner förtjänt. Får innehas av samme sökande i högst tre år om ej synnerliga skäl föreligger.

Brillioths, 1 år en utbetalning, 5.200 kr 
Studerande av Uplands nation, svensk eller utländsk, med företräde för den som genom ett visat levande intresse för kurativ eller annan medmänsklig verksamhet gjort sig förtjänt därav. Stipendiet får utgå till samma sökande under en tid av högst två år. 

Gilljams, 1 år, 2.200 kr 
Studerande av Uplands nation, flitig och begåvad. Bedriva klassiska studier d.v.s. vid stipendiets sökande kunna styrka sig bedriva studier i något av ämnena latinska språket, grekiska språket eller antikens kultur och samhällsliv. Vid stipendiets utdelande skall hänsyn endast tas till betyg eller intyg om studieresultatet ådagalagd skicklighet i dessa ämnen. Stipendiet kan innehas i högst fyra år av en och samma person med ny ansökan varje år.

Ernst och Frida Högmans, 1 år, 6.000 kr
Teologistuderande av Uplands nation. 

Chefredaktör Axel Johanssons, 1 år, 3.800 kr
Manlig medlem av Uplands nation. Visa allmänna intressen. Studera antingen humaniora inom humanistiska sektionen – dock icke ortnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande. 

Carl Åbergs, 1 år, 3 st, 6600 kr 
Stipendier till studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Sökande skall ha utgått från borgarhem i Uppsala stad. Företräde tillkommer obemedlade och mindre bemedlade studenter. Stipendierna kan utdelas utan ansökan. Samma person kan inneha stipendiet högst tre gånger Not: Enligt Landskapsprotokoll 1947-09-29 § 19 skall borgarhem tolkas: Till borgare räknas personer som driva egen rörelse såsom handel, hantverk eller fabriksrörelse. 

Carla-Greta och Eric Modéns, 1 år en utbetalning, sammanlagt 70.000 kr
Ett eller flera stipendier utdelas efter ansökan till juridikstuderande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation med företräde för den som ämnar använda sina förvärvade kunskaper till att arbeta inom bankväsendet. 

Ahlners, 1 år, 3.000 kr
Studerande av Uplands nation som med framgång bedriver akademiska studier. Hänsyn till den studerandes ekonomiska situation tas ej.

Erixons, 2 st à 2.000 kr, 3 år, ett för med stud och ett för jur stud
Manlig juridik- eller medicinstuderande av Uplands nation. Stipendiet tilldelas varannan gång jurist och varannan gång medicinare. Efter år 2010 skall stipendiet utgå i två lika stora rum. 

Rulla till toppen