Stipendier & Premier

Varje termin utlyser Uplands nation ett antal stipendier. Som medlem har du möjlighet att ta del av dessa.

Länkar:
Stipendier HT21 
Premier HT21
Stipendieblankett

Utlysning av nationsstipendier HT 2021

Sista ansökningsdag är fredagen den 3 december 2021 (kl 18.00).

Ansökningsblanketter och bevakningsblanketter finns att hämta på kuratorsexpeditionen under expeditionstid.

Samtliga stipendier söks på en och samma blankett. Ansökningar och bevakningar inlämnas i därtill avsedd låda på expeditionen, i brevlådan eller skickas till:

Uplands nation
Stipendiesekreterarna
S:t Larsgatan 11
753 11 Uppsala

Viktig information

Ta följande i beaktning när du söker stipendier:

  • Sökande måste vara heltidsstuderande vid Uppsala universitet eller annat universitet eller högskola, beroende på vad som anges i statuten.
  • Lämna intyg på alla meriter du vill åberopa – inklusive  ditt nationsmedlemskap!
  • Ange alla poäng och studieuppehåll tydligt, ange även antal terminer som högskolestudier bedrivits på hel- respektive delfart.
  • Stipendietaket, som reglerar att en student inte kan inneha flera mindre stipendier till ett belopp överstigande taket, är f.n. 38.000 kr/år.
  • Studerande som innehar fullt utbildningsbidrag för forskarstudier eller motsvarande inkomst (för närvarande 180.000 kr/år) är inte behörig att söka dessa stipendier.
  • Ansökningar som ej är undertecknade och/eller styrkta, liksom de som är inkompletta, oläsliga eller felaktigt ifyllda kommer ej att behandlas.
  • Ange det konto till vilket pengarna ska utbetalas om du tilldelas ett stipendium.
  • Den som tilldelas ett stipendium meddelas per post.
  • Ansökningshandlingar från de som inte får stipendier makuleras. 

Kontakta stipendiesekreterarna

Kontakta stipendiesekreterarna om du har några frågor.

Sigrid Erwall (tel. 073-209 69 69)
Julia Stålenheim (tel. 070-384 82 50)
[email protected]

Stipendier för HT 2021

Ahlners, 1 år, 3.000 kr
Studerande av Uplands nation som med framgång bedriver akademiska studier. Hänsyn till den studerandes ekonomiska situation tas ej.

Ärkebiskop J.A. Ekmans, 4 år, 4.800 kr
Teologie studerande av Uplands nation. Medellös och begåvad.

Erixons, 1 st à 2.000 kr, 3 år
Manlig medicinstuderande av Uplands nation. Stipendiet tilldelas varannan gång jurist och varannan gång medicinare. Efter år 2010 skall stipendiet utgå i två lika stora rum.

Ernst och Frida Högmans, 1 år, 6.000 kr
Teologistuderande av Uplands nation.

Chefredaktör Axel Johanssons, 1 år, 3.800 kr
Manlig medlem av Uplands nation. Visa allmänna intressen. Studera antingen humaniora inom humanistiska sektionen – dock icke ortnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande.

Hjalmar Kallenbergs, 1 år, 3.800 kr
Medlem av Uplands nation. Stipendiet kan tillsättas utan ansökan till någon med ekonomiska bekymmer.

Fredrik Laurells, 3 år med rätt till 1 ev. 2 års prolongation 3.800 kr
Studerande av Uplands nation. Vara en välartad och flitig studerande som med framgång bedriver studier i botanik. Företräde för den som därjämte är ättling av Fredrik Laurell och hans maka Sofia, född Rudelius.

Thure Ringérs, 3 år, 3.800 kr
Medellös, välartad och flitig filosofie studerande av Uplands nation.

Sandrews, 1 år, ca 6.000 kr
Medlem av Uplands nation som i hög grad befordrat nationslivet genom konstnärliga insatser. Företräde för den som är född, uppvuxen eller sedan fem år bosatt i Vendels församling och som på ett förtjänstfullt sätt bedriver akademiska studier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, dock ej om någon såsom “vendelbo” har företräde. Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.

Simlins, 3 år, 3.400 kr
Medlem av Uplands nation. Medellös och flitig samt ha fallenhet för studier. Vara inskriven vid teologiska fakulteten och studera på prästexamen. Företräde “ceteris paribus” för släkting till donatorn magister Eric Simlin. Stipendiet får ej innehas efter avlagd prästexamen.

Willgott Stenholms, 1 år, 2 st à 9.000 kr
Två stipendier till studerande av Uplands nation som med framgång bedriver sina studier samt tillika genom aktivt arbete å nationen visat sitt intresse för denna. Stipendiet kan utgå till samma sökande under en tid av högst två år.

Carl Åbergs, 1 år, 3 st à 6.600 kr
Stipendier till studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Sökande skall ha utgått från borgarhem i Uppsala stad. Företräde tillkommer obemedlade och mindre bemedlade studenter. Stipendierna kan utdelas utan ansökan. Samma person kan inneha stipendiet högst tre gånger.

Not: Enligt Landskapsprotokoll 1947-09-29 § 19 skall borgarhem tolkas: Till borgare räknas personer som driva egen rörelse såsom handel, hantverk eller fabriksrörelse.

Österbergs, 1 år, 4.800 kr
Manlig studerande av Uplands nation, behövande och känd för flit i studierna och en hederlig vandel. Vara från Tolfta socken. Företräde för teologie studerande. Finns det ingen sökande från Tolfta socken utdelas stipendiet i 1:a hand till filosofie eller teologie studerande från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo, i 2:a hand till studerande oberoende av fakultet från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo.

Premier HT 2021

Nationens stipendienämnd skall vid höstens sista möte tillsätta premier för höstterminen. Dessa utdelas utan ansökan, men vi skulle gärna vilja få in tips på värdiga kandidater.

Statuterna finns nedan så känner ni till någon flitig och engagerad landsman, så hör av er med nominering (namn och kort motivering) till [email protected] eller lägg en lapp i gröna stipendielådan på expeditionen (senast den 3 december).

Statuter

Harald Hellenii minne
Behövande studerande av Uplands nation. Premien tilldelas av praxis yngre landsmän vilka gjort någon insats på eller för nationen eller inom nationslivet. Premien söks ej. Tillsätts av inspektor efter hörande av nationens kuratorer, enligt praxis stipendienämnden. 1922. XIII:298

Överste Olle Normans
Studerande av Uplands nation som vinnlagt sig om kamrat- och nationslivet. Företräde vid lika meriter för avkomling till officer eller vederlike, som tjänat på aktiv stat vid Kungliga Upplands Regemente före utgången av år 1956. Premien söks ej. Tillsätts av stipendienämnden. 1956