Stipendier & Premier

Varje termin utlyser Uplands nation ett antal stipendier. Som medlem har du möjlighet att ta del av dessa.

Länkar:
Stipendier HT2022 
Premier HT2022
Stipendieblankett

Utlysning av nationsstipendier HT 2022

Sista ansökningsdag är fredagen den 11 november 2022.

Ansökningsblanketter och bevakningsblanketter finns att hämta på kuratorsexpeditionen under expeditionstid.

Samtliga stipendier söks på en och samma blankett. Ansökningar och bevakningar inlämnas i därtill avsedd låda på expeditionen, i brevlådan eller skickas till:

Uplands nation
Stipendiesekreterarna
S:t Larsgatan 11
753 11 Uppsala

Viktig information

Ta följande i beaktning när du söker stipendier:

  • Sökande måste vara heltidsstuderande vid Uppsala universitet eller annat universitet eller högskola, beroende på vad som anges i statuten.
  • Lämna intyg på alla meriter du vill åberopa – inklusive  ditt nationsmedlemskap!
  • Ange alla poäng och studieuppehåll tydligt, ange även antal terminer som högskolestudier bedrivits på hel- respektive delfart.
  • Stipendietaket, som reglerar att en student inte kan inneha flera mindre stipendier till ett belopp överstigande taket, är f.n. 38.000 kr/år.
  • Studerande som innehar fullt utbildningsbidrag för forskarstudier eller motsvarande inkomst (för närvarande 180.000 kr/år) är inte behörig att söka dessa stipendier.
  • Ansökningar som ej är undertecknade och/eller styrkta, liksom de som är inkompletta, oläsliga eller felaktigt ifyllda kommer ej att behandlas.
  • Ange det konto till vilket pengarna ska utbetalas om du tilldelas ett stipendium.
  • Den som tilldelas ett stipendium meddelas per post.
  • Ansökningshandlingar från de som inte får stipendier makuleras. 

Kontakta stipendiesekreterarna

Kontakta stipendiesekreteraren om du har några frågor.

Sigrid Erwall
[email protected]
(tel. 073-209 69 69)

Stipendier för HT 2022

Ahlners, 1 år en utbetalning, 3.000 kr 
Studerande av Uplands nation som med framgång bedriver akademiska studier. Hänsyn till den studerandes ekonomiska situation tas ej. 

Jenny och Victor Boods, 1 år en utbetalning, sammanlagt 70.000 kr 
Ett eller flera stipendier utdelas till: Dels behövande medlem av Uplands nation som studerar vid Uppsala universitet eller annan högskola och som visat flit och studienit under minst två terminer. Dels annan behövande studerande och praktiserande ungdom med upsaliensisk anknytning med, om möjligt, ådagalagt studieintresse och resultat. Dels också behövande ungdom inom handel och hantverk med kvalificerad praktik. Stipendiet kan även utdelas, utan ansökan, till någon stipendienämnden finner förtjänt. Får innehas av samme sökande i högst tre år om ej synnerliga skäl föreligger. 

Brillioths, 1 år en utbetalning, 5.200 kr 
Studerande av Uplands nation, svensk eller utländsk, med företräde för den som genom ett visat levande intresse för kurativ eller annan medmänsklig verksamhet gjort sig förtjänt därav. Stipendiet får utgå till samma sökande under en tid av högst två år. 

Ehrengrens, 4 år, 3.000 kr 
Teologie studerande av Uplands nation känd för flit, allvar och god vandel. Företräde för sökande född i Uppsala domkyrkoförsamling eller Danmarks församling av Uppsala län. 

Ärkebiskop J.A. Ekmans, 4 år, 4.800 kr 
Teologie studerande av Uplands nation. Medellös och begåvad. 

Gilljams, 1 år, 2.200 kr 
Studerande av Uplands nation, flitig och begåvad. Bedriva klassiska studier d.v.s. vid stipendiets sökande kunna styrka sig bedriva studier i något av ämnena latinska språket, grekiska språket eller antikens kultur och samhällsliv. Vid stipendiets utdelande skall hänsyn endast tas till betyg eller intyg om studieresultatet ådagalagd skicklighet i dessa ämnen. Stipendiet kan innehas i högst fyra år av en och samma person med ny ansökan varje år. 

Doris och Gustav Holmgrens, 1 år en utbetalning, sammanlagt 110.000 kr 
Ett eller flera stipendier utdelas efter ansökan till studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation som bedriver fördjupade studier (minst C-nivå) med företräde för den som studerar medeltidshistoria eller nordeuropeisk arkeologi. 

Ernst och Frida Högmans, 1 år en utbetalning, 6.000 kr
Teologistuderande av Uplands nation. 

Chefredaktör Axel Johanssons, 1 år en utbetalning, 3.800 kr 
Manlig medlem av Uplands nation. Visa allmänna intressen. Studera antingen humaniora inom humanistiska sektionen – dock icke ortnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande. 

Hjalmar Kallenbergs, 1 år en utbetalning, 3.800 kr 
Medlem av Uplands nation. Stipendiet kan tillsättas utan ansökan till någon med ekonomiska bekymmer. 

Karl Kofringes, 3 år med rätt till 1 års prolongering, 4.600 kr 
Studerande av Uplands nation, begåvad, flitig och verkligt behövande. Vara känd för gott uppförande och som gärna visat intresse för nationens angelägenheter. Företräde för teologie studerande. Under i övrigt lika förutsättningar äger studerande född i Roslagen företräde. 

Fredrik Laurells, 3 år med rätt till 1 ev. 2 års prolongation 3.800 kr 
Studerande av Uplands nation. Vara en välartad och flitig studerande som med framgång bedriver studier i botanik. Företräde för den som därjämte är ättling av Fredrik Laurell och hans maka Sofia, född Rudelius. 

Torvald Lindbergs, 4 år, 3.800 kr 
Studerande av Uplands nation, förtjänt och medellös. 

Carla-Greta och Eric Modéns, 1 år en utbetalning, sammanlagt 70.000 kr 
Ett eller flera stipendier utdelas efter ansökan till juridikstuderande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation med företräde för den som ämnar använda sina förvärvade kunskaper till att arbeta inom bankväsendet. 

Bertha och Idolf Rosengrens, 1 år en utbetalning, 10 st à 11.000 kr 
Tio lika stora stipendier utdelas efter ansökan till medellösa, begåvade, flitiga och helst för Gudsfruktan och goda seder kända manliga filosofie eller teologie studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Filosofie studerande skall ha klassiska språk (grekiska eller latin) eller historia eller filosofi som huvudämne (minst 60hp) och teologie studerande skall ha kyrkohistoria (kyrko- och samfundsvetenskap och/eller missionsvetenskap och/eller kristendomens historia) eller religionshistoria eller exegetik (bibelvetenskap) som huvudämne (minst 60hp). Släkting som uppfyller ovanstående villkor äger företräde. Stipendiet får innehas av samme sökande i tre till högst fem år beroende på studieresultatet. 

Sandrews, 1 år en utbetalning, 6.000 kr 
Medlem av Uplands nation som i hög grad befordrat nationslivet genom konstnärliga insatser. Företräde för den som är född, uppvuxen eller sedan fem år bosatt i Vendels församling och som på ett förtjänstfullt sätt bedriver akademiska studier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, dock ej om någon såsom “vendelbo” har företräde. Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger. 

Schrams, 3 år, 2.200 kr 
Medlem av Uplands nation. 

Simlins, 3 år, 3.400 kr 
Medlem av Uplands nation. Medellös och flitig samt ha fallenhet för studier. Vara inskriven vid teologiska fakulteten och studera på prästexamen. Företräde “ceteris paribus” för släkting till donatorn magister Eric Simlin. Stipendiet får ej innehas efter avlagd prästexamen. 

Willgott Stenholms, 1 år en utbetalning, 2 st à 9.000 kr 
Två stipendier till studerande av Uplands nation som med framgång bedriver sina studier samt tillika genom aktivt arbete å nationen visat sitt intresse för denna. Stipendiet kan utgå till samma sökande under en tid av högst två år. 

Algot Sundwallssons, 5 år, 2.400 kr 
Behövande studerande av Uplands nation känd för flit och allvar i studier, nykterhet och god ordning och sedlighet i sitt leverne. Företräde i 1:a hand för de som styrker sig vara släkt med juris kandidaten Johan Algot Mathias Sundswallsson, i 2:a hand för de som helt avhåller sig från förtärande av sprithaltiga drycker. 

Carl Åbergs, 1 år en utbetalning, 3 st à 6.600 kr 
Stipendier till studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Sökande skall ha utgått från borgarhem i Uppsala stad. Företräde tillkommer obemedlade och mindre bemedlade studenter. Stipendierna kan utdelas utan ansökan. Samma person kan inneha stipendiet högst tre gånger 

Not: Enligt Landskapsprotokoll 1947-09-29 § 19 skall borgarhem tolkas: Till borgare räknas personer som driva egen rörelse såsom handel, hantverk eller fabriksrörelse. 

 

Österbergs, 1 år en utbetalning, 4.800 kr 
Manlig studerande av Uplands nation, behövande och känd för flit i studierna och en hederlig vandel. Vara från Tolfta socken. Företräde för teologie studerande. Finns det ingen sökande från Tolfta socken utdelas stipendiet i 1:a hand till filosofie eller teologie studerande från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo, i 2:a hand till studerande oberoende av fakultet från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo.

Premier HT 2022

Nationens stipendienämnd skall vid höstens sista möte tillsätta premier för höstterminen. Dessa utdelas utan ansökan, men vi skulle gärna vilja få in tips på värdiga kandidater.

Statuterna finns nedan så känner ni till någon flitig och engagerad landsman, så hör av er med nominering (namn och kort motivering) till [email protected] eller lägg en lapp i gröna stipendielådan på expeditionen (senast den 3 december).

Statuter

Harald Hellenii minne 
Behövande studerande av Uplands nation. Premien tilldelas av praxis yngre landsmän vilka gjort någon insats på eller för nationen eller inom nationslivet. Premien söks ej. Tillsätts av inspektor efter hörande av nationens kuratorer, enligt praxis stipendienämnden. 1922. XIII:298 

Överste Olle Normans 
Studerande av Uplands nation som vinnlagt sig om kamrat- och nationslivet. Företräde vid lika meriter för avkomling till officer eller vederlike, som tjänat på aktiv stat vid Kungliga Upplands Regemente före utgången av år 1956. Premien söks ej. Tillsätts av stipendienämnden. 1956 

Willgott Stenholms 
Studerande av Uplands nation som med framgång bedriver sina studier samt tillika genom aktivt arbete å nationen visat sitt intresse för denna.

Söderboms (3 eventuellt 4 premier)
Medellös förtjänt landsman. Premien tilldelas av praxis yngre landsmän vilka gjort någon insats på eller för nationen eller inom nationslivet. Premien söks ej. 

Wallquists 
Medellös förtjänt landsman. Premien tilldelas av praxis yngre landsmän vilka gjort någon insats på eller för nationen eller inom nationslivet. Premien söks ej. Anm. “att använda på sätt nationen för sig prövar nyttigast”.

Rulla till toppen