Stipendier & Premier

Varje termin utlyser Uplands nation ett antal stipendier. Som medlem har du möjlighet att ta del av dessa.

Länkar:
Stipendier HT 2023 
Stipendieblankett

Utlysning av nationsstipendier HT 2023

Sista ansökningsdag är 5:e december 2023.

Ansökningsblanketter och bevakningsblanketter finns att hämta på kuratorsexpeditionen under expeditionstid.

Samtliga stipendier söks på en och samma blankett. Ansökningar och bevakningar inlämnas i därtill avsedd låda på expeditionen, i brevlådan eller skickas till:

Uplands nation
Stipendiesekreterarna
S:t Larsgatan 11
753 11 Uppsala

Viktig information

Ta följande i beaktning när du söker stipendier:

  • Sökande måste vara heltidsstuderande vid Uppsala universitet eller annat universitet eller högskola, beroende på vad som anges i statuten.
  • Lämna intyg på alla meriter du vill åberopa – inklusive ditt nationsmedlemskap!
  • Ange alla poäng och studieuppehåll tydligt, ange även antal terminer som högskolestudier bedrivits på hel- respektive delfart.
  • Stipendietaket, som reglerar att en student inte kan inneha flera mindre stipendier till ett belopp överstigande taket, är f.n. 38.000 kr/år.
  • Studerande som innehar fullt utbildningsbidrag för forskarstudier eller motsvarande inkomst (för närvarande 200.000 kr/år) är inte behörig att söka dessa stipendier.
  • Ansökningar som ej är undertecknade och/eller styrkta, liksom de som är inkompletta, oläsliga eller felaktigt ifyllda, kommer ej att behandlas.
  • Ange det konto till vilket pengarna ska utbetalas om du tilldelas ett stipendium.
  • Den som tilldelas ett stipendium meddelas per post.
  • Ansökningshandlingar från de som inte får stipendier makuleras. 

Kontakta stipendiesekreteren

Kontakta stipendiesekreteraren om du har några frågor.

E-post: [email protected]

Stipendier för HT 2023

Selma Appelqvists, 3 år, 3.000 kr

Juridikstuderande av Uplands nation, född i Uppsala. Flitig och behövande. Tillsätts av inspektor på förslag av stipendienämnden.


Doris och Gustav Holmgrens, 1 år en utbetalning, sammanlagt 110.000 kr
Ett eller flera stipendier utdelas efter ansökan till studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation som bedriver fördjupade studier (minst C-nivå) med företräde för den som studerar medeltidshistoria eller nordeuropeisk arkeologi.

Fredrik Laurells, 3 år med rätt till 1 ev. 2 års prolongation 3.800 kr
Studerande av Uplands nation. Vara en välartad och flitig studerande som med framgång bedriver studier i botanik. Företräde för den som därjämte är ättling av Fredrik Laurell och hans maka Sofia, född Rudelius.

Thure Ringérs, 3 år, 3.800 kr
Medellös, välartad och flitig filosofie studerande av Uplands nation.

Bertha och Idolf Rosengrens, 1 år en utbetalning, 7 st à 11.000 kr
Tio lika stora stipendier utdelas efter ansökan till medellösa, begåvade, flitiga och helst för Gudsfruktan och goda seder kända manliga filosofie eller teologie studerande vid Uppsala universitet som tillhör Uplands nation. Filosofie studerande skall ha klassiska språk (grekiska eller latin) eller historia eller filosofi som huvudämne (minst 60hp) och teologie studerande skall ha kyrkohistoria (kyrko- och samfundsvetenskap och/eller missionsvetenskap och/eller kristendomens historia) eller religionshistoria eller exegetik (bibelvetenskap) som huvudämne (minst 60hp). Släkting som uppfyller ovanstående villkor äger företräde. Stipendiet får innehas av samme sökande i tre till högst fem år beroende på studieresultatet.

Sandrews, 1 år, 6.000 kr
Medlem av Uplands nation som i hög grad befordrat nationslivet genom konstnärliga insatser. Företräde för den som är född, uppvuxen eller sedan fem år bosatt i Vendels församling och som på ett förtjänstfullt sätt bedriver akademiska studier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, dock ej om någon såsom “vendelbo” har företräde. Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.

Simlins, 3 år, 3.400 kr
Medlem av Uplands nation. Medellös och flitig samt ha fallenhet för studier. Vara inskriven vid teologiska fakulteten och studera på prästexamen. Företräde “ceteris paribus” för släkting till donatorn magister Eric Simlin. Stipendiet får ej innehas efter avlagd prästexamen.

Österbergs, 1 år, 4.800 kr
Manlig studerande av Uplands nation, behövande och känd för flit i studierna och en hederlig vandel. Vara från Tolfta socken. Företräde för teologie studerande. Finns det ingen sökande från Tolfta socken utdelas stipendiet i 1:a hand till filosofie eller teologie studerande från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo, i 2:a hand till studerande oberoende av fakultet från annan del av Uppland, exklusive Uppsala stad, med företräde för tierpsbo.
Rulla till toppen