Seniorer

Här hittar du information om vad det innebär att vara senior vid Uplands nation, vad som krävs för att bli senior och hur man väljs till senior. Att vara senior vid Uplands nation är en ärorik utnämnelse som regleras i nationens stadgar.

Senior av Uplands nation äger livslångt medlemskap i nationen. Mot uppvisande av seniorskort äger senior kostnadsfritt tillträde till nationens pub och klubbar. Seniorskort ger också rätt att ta med en gäst som saknar nationskort.

Seniorskort upphämtas hos förste kurator under expeditionstid.

Som senior får man även delta vid seniorskollegiets sammanträden. Vid sammanträdena beslutar seniorerna om rekommendationer till landskapet gällande val av bland annat seniorer och hedersledamöter.

Seniorskollegiet sammanträder en gång per termin. Därefter rundas sammanträdet av med en middag för deltagarna samt gäster i övrigt.

Kalendarium vårterminen 2024


9 mars
Seniorskollegium med efterföljande generationsmiddag

20 april
GT-provning med Jonas och Jan
Anmälan till [email protected]

Sista april
Champagnegalopp
För Uplands nations seniorer. Seniorer får ta med gäst men gästerna får betala inträde. Inträdet går till att renovera järngrinden mot Sysslomansgatan.

6 juni
National-trampet med seniorskollegiet. En cykeltur med picknick och Mölky.

5:1 Senior

Till senior kan landsman väljas som varit medlem i nationen minst sex terminer och som har gjort nationen förtjänstfulla insatser och som är känd för redbarhet och gott omdöme.

5:2 Förslag till senior

Förslag till senior skall skriftligen inges till förste kurator senast två veckor före seniorskollegium. Förslag skall innehålla personalia samt motivering. Över sådant förslag skall seniorskollegiet avgiva yttrande. Därest seniorskollegiet med två tredjedelars majoritet tillstyrker förslaget skall detta föreläggas nästföljande landskap för avgörande.

Seniorerna sammanträder genom seniorskollegiet som regleras i nationens stadgar kapitel 8 avsnitt 5. Seniorskollegiet sammanträder en gång per termin eller då 10 seniorer begärt sammanträde. 

Frivillig seniorsavgift

Som senior är det uppmuntrat, men inte tvunget, att bidra med en avgift om 300 kr. Betalningsuppgifter finns på startsidan.

Som tidigare medlem har man alltid rätt att återuppta medlemskapet. Fördelen med detta är att man får en faktura varje termin per automatik. Det reducerade medlemskapet kostar för närvarande 295 kr per termin. För att återuppta medlemskapet, kontakta förste kurator.

Rulla till toppen